ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು | Annana Nenapu

ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು | Annana Nenapu Review

...

Title:ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು | Annana Nenapu
Edition Language:Kannada

Enjoy the book review !

  Some Testimonial About This Book:

 • Coffeelandguy

  Really nice book, if you written any apology letters during collage days, done lot of tarles read this book.when ever i feel bored up, i read it once again. ...

 • Bharath Kumar

  Best biography book to read and know little facts about Kuvempu, as comment given by the editor this book tells a lot about the author than Kuvempu, there is lot of humour in the book when he narrates...

 • Naresh Bhat

  'ಅಣಣನ ನೆನಪು' ಒಂಥರಾ ಡಬಲ ಧಮಾಕ! ಒಂದೇ ಹೊತತಿಗೆಯಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಮತತು ತೇಜಸವಿ ಇಬರ ಬಗಗೆನೂ...

 • Priyanka J

  I liked the memoir, Tejaswi's perspective of Kuvempu...

 • ?.?.?????? ?????

  This is more of Tejaswi's visualization of Kuvempu....

 • Jayana

  Very interesting book....

 • Nirmith Gooli

  Journey through Kuvempu's life. His commitment towards Kannada is enormous!...

 • Tejeshwini

  What an awesome feeling it was to read about a person whom i rever so much. I dont know if i understood all the values Kuvempu stood for, i thought i was still too illiterate to grasp everything about...

 • Sathish

  ಸರಳ ಭಾಷೆ, ಅಸಾದರಣ ಹಾಸಯ. ನನನ ಎಂಟು ವರಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನಗಿಸಿತೋ ಇಂದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಗಿಸಿತ...

 • Hemanth Paramathma

  superb..... it is a book for the people who likes Kuvempu and his son K.P. Purnachandra Tejaswi. Must read....